Regulamin

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) usługodawca BRITISH CLASS JEZIORSKI SPÓŁKA JAWNA, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000135685 (Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), z siedzibą w Gdyni, ul. Świętojańska 34/3, 81- 391 Gdynia, NIP: 5862093781, REGON: 192777490, ustala niniejszym regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dostępnych w ramach Sklepu (zwany dalej “Regulaminem”), który określa w szczególności:

 • rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;
 • warunki świadczenia usług drogą elektroniczną;
 • warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;
 • przedmiot świadczonej usługi
 • warunki wypowiedzenia umowy świadczonej usługi
 • tryb postępowania reklamacyjnego w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną;
 • ochronę danych osobowych;
 • ochronę praw własności intelektualnej;
 • odpowiedzialność stron.

§ 2. Definicje

1. Na potrzeby niniejszego regulaminu zawarte poniżej terminy będą miały następujące znaczenie:

 • Usługodawca – BRITISH CLASS JEZIORSKI SPÓŁKA JAWNA, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000135685 (Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), z siedzibą w Gdyni, ul. Świętojańska 34/3, 81- 391 Gdynia, NIP: 5862093781, REGON: 192777490.
 • Usługobiorca – każdy, kto korzysta z usług lub w jakikolwiek inny, zgodny z prawem sposób korzysta Serwisu udostępnionego przez Usługodawcę, jednocześnie to osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zawierająca umowę o świadczenie usług nauki języka obcego z Usługodawcą
 • Lektor –  osoba fizyczna będąca jednocześnie pracownikiem Usługodawcy lub współpracująca ze Usługodawcą na podstawie innej umowy cywilnoprawnej, przeprowadzająca zajęcia nauki języka obcego w ramach Usługi na Zleceniodawcy, realizująca w imieniu Zleceniobiorcy zobowiązanie do wykonania usługi wynikającej z niniejszej Regulaminu.
 • Serwis – system stron www udostępniony pod adresem internetowym https://britishclass.pl/sklep/.
 • Usługi – cykl zajęć nauki języka obcego świadczony przez Usługodawcę, o określonym wymiarze godzinowym i częstotliwości, na danym poziomie zaawansowania odpowiednio dostosowanym do umiejętności Usługobiorcy.
 • Umowa – oznacza odpowiednio umowę rezerwacji usługi albo umowę na usługę.

§ 3. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

1. Usługodawca świadczy w ramach Serwisu usługi mające na celu doprowadzenie do zawarcia umowy sprzedaży Usługi, a w szczególności są to następujące usługi:

 • usługi informacyjne,
 • usługi komunikacyjne,
 • usługi w zakresie sprzedaży.

2. Usługi informacyjne polegają na udostępnianiu na indywidualne żądanie Usługobiorcy informacji umieszczonych w ramach serwisu poprzez wyświetlanie strony o określonym adresie URL.
3. Usługi komunikacyjne polegają na umożliwieniu na indywidualne żądanie Usługobiorcy komunikacji z odpowiednim działem lub osobami kontaktowymi Usługodawcy.
4. Usługi w zakresie sprzedaży polegają na umożliwieniu Usługobiorcy składania zamówień i zawieranie na odległość umowy sprzedaży. W szczególności w ramach tej usługi Usługodawca udostępnia mechanizm wirtualnego koszyka oraz formularz zamówień z przyciskiem oznaczonym „PRZEJDŹ DO KASY” i “KUPUJĘ i PŁACĘ”, a także usługę rejestracji w Serwisie.

§ 4. Przedmiot umowy sprzedaży

1. Przedmiotem umowy jest odpłatne świadczenie usługi polegającej na przygotowaniu i przeprowadzeniu Usługi nauki języka obcego przez Usługobiorcę w placówkach Usługodawcy na rzecz Usługodawcy.
2. Usługodawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim zapleczem technicznym oraz osobowym do wykonania obowiązków wynikających z niniejszej Umowy. W szczególności Usługodawca zapewnia:

 • wyspecjalizowaną i odpowiednio przygotowaną merytorycznie i dydaktycznie kadrę Lektorów,
 • w tym również Lektorów przygotowanych do prowadzenia zajęć z małymi dziećmi
 • dostosowane do liczebności grupy sale zajęciowe,
 • materiały dydaktyczne, w tym sprzęt multimedialny i audiowizualny,
 • obsługę administracyjną.

3. Usługodawca realizuje swoje obowiązki z należytą starannością, ocenianą z punktu widzenia staranności wymaganej przy prowadzeniu działalności polegającej na świadczeniu usług edukacyjnych, w szczególności świadczenia usług polegających na nauce języka obcego.

§ 5. Organizacja Usługi

1. W celu zawarcia umowy rezerwacji (nie dotyczy kursów online, zajęć indywidualnych oraz egzaminów) Usługobiorca:

 • dokonuje wyboru usługi spośród dostępnych na stronie www.britishclass.pl/sklep/
 • uzupełnia formularz zamówienia
 • akceptuje regulamin sklepu
 • dokonuje zapłaty opłaty rezerwacyjnej w wysokości określonej w danym produkcie za pośrednictwem serwisu transferuj.pl, PayPal zgodnie z regulaminem tego serwisu albo tradycyjnym przelewem na rachunek Szkoły.

2. Umowa rezerwacji zawierana jest z datą dokonania zapłaty opłaty rezerwacyjnej.
3. Umowa rezerwacji gwarantuje niezmienność ceny Usługi wybranego przez Usługobiorcę, w przypadku zawarcia umowy na Usługę.
4. W przypadku zawarcia umowy na Usługę opłata rezerwacyjna ulega zaliczeniu odpowiednio na poczet ceny Usługi albo pierwszej raty za Usługę.
5. Umowa na Usługę zawierana jest z datą dokonania akceptacji przez Usługobiorcę warunków oferty oraz zapłaty odpowiednio ceny Usługi albo I raty za Usługę (decyduje data spełnienia ostatniego warunku)
6. Zajęcia w ramach Usługi odbywają się w siedzibie Usługodawcy od dnia dokonania zakupu Usługi przez Usługobiorcę, aż do momentu zakończenia Usługi, od poniedziałku do soboty, z wyłączeniem świąt, ferii szkolnych, dni ustawowo wolnych od pracy i innych ustanowionych przez Usługodawcę dni.
7. Usługodawca przeprowadza zajęcia w grupach od 5 do 9 osób.
8. W sytuacji, gdy liczebność grupy nie osiągnie 5 osób, Usługodawca – za porozumieniem z Usługobiorcą – może zaproponować Usługobiorcy: przystąpienie do Kursu na tym samym poziomie zaawansowania realizowanego przez placówkę Usługodawcy na terenie województwa pomorskiego lub kraju lub za odpowiednią dopłatą przeprowadzenie zajęć indywidualnych lub wypowiedzenie Umowy. W przypadku wypowiedzenia Umowy, Usługodawca zwróci wpłaconą kwotę, zgodnie z zasadami rozliczenia wskazanymi w Regulaminie i wynikającymi z przepisów bezwzględnie obowiązujących.
9. O przydziale do określonej grupy zajęciowej decyduje poziom umiejętności językowych Usługobiorcy. Umiejętności językowe Usługobiorca zobowiązuje się potwierdzić, przeprowadzając test w wersji elektronicznej – test.britishclass.pl). Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy Usługobiorcy kontynuujących naukę danego języka u Usługodawcy i/lub Usługobiorcy na poziomie początkującym danego języka.
10. W sytuacji czasowej niemożności przeprowadzenia przez Usługodawcę zajęć zgodnie z warunkami niniejszej Regulaminu, w szczególności w przypadku wystąpienia zdarzeń mających znamiona siły wyższej lub w przypadku niedyspozycji Lektora, Usługodawca – za porozumieniem z Usługobiorcą – zobowiązuje się do przeprowadzenia zajęć w innym, dogodnym dla obu stron, terminie lub wydłużenia odpowiednio Usługi celem wykonania jej w wymiarze ustalonym Umową. W przypadku niemożliwości przeprowadzenia zajęć w innym terminie, Usługodawca zwróci Usługobiorcy kwotę za niezrealizowane zajęcia.
11. Zwrot opłaty nie przysługuje w przypadku, gdy Usługobiorca nie uczestniczył w zrealizowanych przez Usługodawcę zajęciach z przyczyn leżących po stronie Usługobiorcy.
12. W sytuacjach losowych, w szczególności w przypadku przedłużającej się niemożności uczęszczania przez Usługobiorcę na zajęcia świadczone w ramach Usługi, zalecamy kontakt ze Usługodawcą celem indywidualnego rozliczenia się. Usługodawca rozpatruje każdy przypadek indywidualnie.

§ 6. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Wymagania techniczne korzystania z serwisu:

 • połączenie z siecią Internet,
 • dysponowanie środkami komunikacji elektronicznej umożliwiającymi wyświetlanie dokumentów hipertekstowych w standardzie HTML 5 i CSS 3, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę HTTP z włączoną obsługą Java Script i obsługą plików Cookies oraz monitorem o rozdzielczości co najmniej 1024×768.

2. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym, a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia serwisu.
3. Usługobiorca może korzystać z usług anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu, chyba że właściwość danej usługi wymaga podania określonych danych osobowych.
4. Usługi określone w § 3 niniejszego regulaminu są świadczone bezpłatnie.

§ 7. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Do zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, o których mowa w niniejszym regulaminie, dochodzi poprzez rozpoczęcie przez Usługobiorcę korzystania z danej usługi. Korzystanie przez Usługobiorcę z danej usługi odbywa się na zasadach wskazanych w niniejszym regulaminie.
2. Usługobiorca może w każdej chwili zakończyć korzystanie z wybranej usługi. W przypadku opuszczenia przez Usługobiorcę serwisu, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, usług nie mających charakteru ciągłego a w szczególności o których mowa w § 3 ust. 1 lit. a) i b), rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron. W pozostałych przypadkach do rozwiązania umowy wystarczy oświadczenie woli. Skutki prawne zakończenia korzystania z usługi określają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa właściwe ze względu na charakter prawny świadczonej usługi i okoliczności faktyczne.

§ 8. Tryb postępowania reklamacyjnego w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Usługodawca dba o najwyższą jakość świadczonych usług. Odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu świadczonych usług określają przepisy powszechnie obowiązujące, w tym ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
2. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Usługobiorcy będącego konsumentem na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych kodeksu cywilnego za wady fizyczne lub prawne (rękojmia), z zastrzeżeniem że w przypadku świadczenia usług właściwe przepisy stosuje się odpowiednio.
3. Wszelkie roszczenia reklamacyjne Usługobiorcy powinny być zgłaszane na piśmie na adres siedziby Usługodawcy lub adres e-mail: gdynia@britishclass.pl
4. Reklamacja powinna określać: imię i nazwisko Klienta, rodzaj uchybienia (wady), propozycje sposobu rozpatrzenia reklamacji, adres na który powinna zostać wysłana odpowiedź na zgłoszenie reklamacyjne.
5. Usługodawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, w terminie nie późniejszym niż 14 dni liczonych od momentu doręczenia zgłoszenia reklamacyjnego.

§ 9. Wypowiedzenie umowy

1. Każda ze stron ma prawo do wypowiedzenia Umowy w dowolnym czasie. Prawo wypowiedzenia niniejszej Umowy strony wykonują poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia na piśmie. Za świadczone usługi oraz za korzystanie z rzeczy należy się stronie odpowiednie wynagrodzenie.
2. Oświadczenie woli, które ma być złożone drugiej stronie jest złożone z chwilą, gdy doszło do drugiej strony w taki sposób, że mogła się zapoznać z jego treścią.
3. W sytuacji wypowiedzenia Umowy przez którąkolwiek ze stron, zwrot poniesionych kosztów przez strony zostanie każdorazowo rozliczony przez strony indywidualnie, z uwzględnieniem m.in. kryterium w jakiej części wykonane zostały wzajemne świadczenia.
4. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Usługobiorcę, Usługodawca w ramach rozliczenia indywidualnego w terminie 30 dni od daty złożenia wypowiedzenia, wystawi rachunek uwzględniający poniesione przez siebie koszty w związku z częściową realizacją świadczenia usługi na rzecz Usługobiorcy oraz uiszczone wpłaty i dokona potrąceń z wpłaconej kwoty w wysokości kosztów rzeczywiście poniesionych. Usługodawca wskazuje informacyjnie, że średnie koszty tych potrąceń kształtują się w praktyce następująco, w zależności od ilości zrealizowanych zajęć:

a) do 20% zrealizowanych zajęć – do 35% wartości ceny całkowitej Kursu,
b) od 21% do 40% zrealizowanych zajęć – 55% wartości ceny całkowitej Kursu,
c) od 41% do 60% zrealizowanych zajęć – 75% wartości ceny całkowitej Kursu,
d) od 61% do 80% zrealizowanych zajęć – 90% wartości ceny całkowitej Kursu,
e) powyżej 81% zrealizowanych zajęć – 100% wartości ceny całkowitej Kursu.

5. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez którąkolwiek ze stron, przed rozpoczęciem realizacji Usługi, Usługodawca zwraca 100% uiszczonej kwoty przez Usługobiorcę.
6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia niniejszej Umowy w sytuacji niewywiązywania się przez Usługobiorcy z obowiązków wynikających z niniejszej Regulaminu, w szczególności w sytuacji braku płatności przez Usługobiorcę całkowitej wartości Usługi.
7. W sytuacji niewywiązywania się przez Usługobiorcę z obowiązków wynikających z niniejszej Regulaminu, o których mowa powyżej, Usługodawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§ 10.Ochrona Danych Osobowych i Polityka Prywatności

Polityka Prywatności stanowiąca załącznik nr 1 reguluje zasady przetwarzania danych osobowych.

§ 11. Ochrona praw własności intelektualnej

1. Usługodawca oświadcza, że w związku ze świadczeniem usług udostępnia Usługobiorcy treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim i materiały opatrzone znakami towarowymi.
2. Usługobiorca zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa własności intelektualnej. W szczególności wszelkie kopiowanie, wprowadzanie zmian, a także publiczne odtwarzanie udostępnianych treści bez pisemnej zgody Usługodawcy, jest zakazane, o ile nie wynika to z odrębnych umów lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 12. Postanowienia końcowe

1. Do zakupów upoważnione są jedynie osoby pełnoletnie.
2. Usługodawca wskazuje następujące formy komunikacji z Klientem:

 • adres e-mail: gdynia@britishclass.pl,
 •  tel.: +48 58 620 18 20,
 • listownie: ul. Świętojańska 34/3, 81- 391 Gdynia.

2. Regulamin niniejszy jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem witryn serwisu co zapewnia Usługobiorcy możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy o świadczenie usług. Regulamin udostępniany jest w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie, zapisanie i wydrukowanie.
3. Komunikacja ze Usługodawcą dokonywana przez Usługobiorcę powoduje ponoszenie przez Usługobiorcę kosztów, jakie wynikają z umów zawartych przez Usługobiorcę z podmiotami trzecimi. Za możliwość korzystania z określonych form komunikacji na odległość Usługodawca nie pobiera dodatkowych opłat ani świadczeń za możliwość komunikowania się z nią.
4. Wszelkie spory z Usługobiorcami, nie będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu cywilnego, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Usługodawcy.
5. Gdyby jakiekolwiek postanowienie Umowy okazało się nieważne albo bezskuteczne, nie wpływa to na ważność i skuteczność pozostałych jej postanowień. W takim przypadku strony zastąpią postanowienie uznane za nieważne albo bezskuteczne innym, zgodnym z prawem, postanowieniem realizującym możliwie najbardziej zbliżony cel gospodarczy i odzwierciedlający pierwotną intencję stron.
6. Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową znajdą zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy oświadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

Załącznik 1: Polityka Prywatności